Kom jij ons team versterken?

Wij zoeken collega's met talent voor Unitonderwijs.

Tamim

CBS TAMIM

Met Tamim kiest u voor een unieke basisschool. Een school die past bij uw kind.

Tamim is het Hebreeuwse woord voor ‘Gaaf’. Gaaf zoals God ons geschapen heeft, gaaf zoals Hij ons bedoeld heeft. God vindt ons van waarde. U en uw kind zijn bij Tamim van waarde. Wij willen u graag laten ervaren hoe gaaf onderwijs op Tamim voor uw kind zal zijn.

De School​

Bij Tamim staan de door God gegeven talenten centraal. De Bijbel, Gods Woord, leidt en inspireert ons. Ons onderwijs sluit aan bij de unieke manier van leren van uw kind. Wij bereiden uw kind voor op de samenleving van nu en morgen. Belangrijke onderdelen zijn taal rekenen en lezen, zo ook het leren van sociale vaardigheden. Leren en ontwikkelen met hoofd, hart en handen!

U en uw kind zijn bij Tamim van waarde. Wij willen u graag laten ervaren hoe gaaf onderwijs op Tamim voor uw kind zal zijn.

Komt u gerust eens op bezoek om te kijken of voor een gesprek, of laat uw kind een dagdeel of een dag meelopen op school. Maakt u eerst een afspraak?

Onze missie

Tamim is een christelijke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij werken in units met aparte instructieruimten. Onze school staat open voor alle leerlingen en alle religies die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het
juiste onderwijs niet kunnen bieden). Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we de vakken Taal en Rekenen van belang, en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de sociale, culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen. Om onze leerlingen zo goed mogelijk uit te dagen en begeleiden, werken we op Tamim in units. Die units bestaan elk uit meerdere instructielokalen, stilteruimtes, een leertuin met diverse werkplekken en inspirerende themahoeken. Zo geven we elk kind de kans om te leren op zijn of haar eigen manier. We organiseren ons onderwijs rond thema’s. Op die manier brengen we samenhang in de lesstof aan en geven we kinderen de ruimte om de kennis op hun eigen manier te verwerven en er alleen of samen kritisch en creatief mee om te gaan. Daardoor kunnen ze straks banen vervullen waarvan we nu het bestaan nog niet kennen. 


Visie

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn.
Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet.

Belangrijke pedagogische noties zijn:
zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking.

Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang: 
interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs onderwijs op maat geven: differentiëren
gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend)
een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen
kinderen zelfstandig (samen) laten werken.

Onze ambities hierbij zijn:
Onze zorg(structuur) richt zich op alle leerlingen van de groep
Wij gaan uit van verschillen, accepteren ze en laten leerlingen zich allemaal op eigen niveau ontwikkelen. 

De traditionele eenheid, de klas, doorbreken wij systematisch. We denken in basis- en instructiegroepen; De leerlingen bereiken gedifferentieerde doelen (divergentie); het ene kind bereikt dus meer dan het andere kind. We gaan niet uit van basisstof;
Wij differentiëren bij de instructie, verwerking, tempo en leerstijl. Onze visie op lesgeven kan niet los gezien worden van onze visie op leren. Vanuit een duidelijke, interactieve instructie kunnen kinderen zelfstandig, zelf ontdekkend aan de slag als ook samenwerkend te leren. Daartoe worden verschillende verwerkingen aangeboden. De leeromgeving is uitdagend ingericht zodat er voor de verschillende
vormen van leren en verwerken, ruimte is (instructieruimten, stilteruimten, leertuin).