Veilig schoolklimaat

cbs Tamim wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden, waarin zij zich harmonieus en op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. De leerkrachten bevorderen deze ontwikkeling door het scheppen van een veilig klimaat in een prettige werksfeer in de basisgroep en op het schoolplein. 

Onze 1. Stop zetten, 2. Loop weg, 3. Praat - aanpak bij pestenBij Tamim wordt planmatig gewerkt aan de sociale vorming van uw kind. Wekelijks worden lessen aangeboden om de sociale vaardigheden van uw kind te vergroten en te oefenen. Tamim werkt met duidelijke afspraken en schoolregels waarbij uitgegaan wordt van het gewenste gedrag. Dit gewenste gedrag wordt actief aangeleerd en beloond. Deze aandacht voor een positief schoolklimaat vertaalt zich in een veilige en stimulerende leeromgeving voor uw kind. Leerkrachten, ouders én kinderen moeten zich veilig voelen op Tamim – dat is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.
 

Preventie

Wij werken met de onderwijsmethodes 'Goed gedrag, iedere dag' en 'Positive Behiavor Support' om een veilig schoolkimaat te ontwikkelen. Meer informatie over schoolwide PBS op Tamim... 

Belangrijk bij onze preventieve aanpak van negatief (pest) gedrag is de 'Stop-Loop weg -Praat' -methode die we onze leerlingen aanleren (zie afbeelding hiernaast).
 

Gaat het toch mis...

Het aanleren van positief, gewenst gedrag verloopt meestal vanzelf goed, maar het kan ook voorkomen dat een kind in een enkel geval systematisch door andere kinderen wordt gepest. Dan kan een kind zodanig in de knoop komen met zijn schoolomgeving, dat de (preventieve) schoolregels niet meer voldoende de veiligheid bieden en daarmee de gewenste ontwikkeling onderbreken. In een dergelijk geval treedt het pestprotocol in werking. Ons pestprotocol is een vastgelegde wijze waarop we het pestgedrag van kinderen in voorkomende gevallen benaderen. Het biedt alle betrokkenen duidelijkheid over de impact, ernst en ook specifieke aanpak van dit ongewenste gedrag.
 
Meer informatie